מדיניות פרטיות ( אתר giditz.co.il)

  • מבוא

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של גדי גידיץ- מרכז לימוד מתמטיקה ופיזיקה ,ח.פ 066063314 (“החברה” או “אנו”). החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים הנכנסים לאתר החברה המופעל על ידה בכתובת https://giditz.co.il (“האתר”). התנאים שלהלן ילמדו מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והם נועדו, בין היתר, להבהיר לך מהו המידע שישמר אודותיך, כיצד עשויה החברה לעשות בו שימוש, למי תינתן גישה אליו, ומהן הדרכים בהן ניתן לקבל עותק מהמידע או לתקנו, במקרה שהוא אינו נכון או עדכני. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [כאן] באתר (להלן: “תנאי השימוש”) ויש לקרוא אותם יחדיו. המשך השימוש באתר, יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, והנך מסכים ו/או מביע את הסכמתך לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלך כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

כללי

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת תכנים, צריכת שירותי החברה (כהגדרתם בתנאי השימוש) או כל שימוש אחר באתר (“שימוש”), על ידי כל אדם ו/או גוף (“המשתמש/ים”), ובאמצעות כל אמצעי, אפליקציה (יישומון) או מכשיר. בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (למשל – שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום, שירותים שהתעניינת בהם או ביקשת לרכוש, וכל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך). זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה לטובת צריכת שירותי החברה (לרבות – תוכן סל הזמנות והיסטוריית הזמנות, פרטי אשראי, מועדים בהם השתמשת באתר ועוד). חלק אחר מהמידע הנאסף, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך – המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע אודות עמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP Address) שממנה פנית אלינו ועוד. האתר עשוי גם לכלול קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו (לרבות בכל הנוגע לאופן שמירת המידע, אבטחת מידע והמידע הנאסף). כאשר הנך מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

השירותים המוצעים באתר

ככל שנדרשים פרטים אישיים לצורך רישום לאתר ו/או מתן שירותים באמצעותו, אנו נבקש ממך מידע הנחוץ לצורך כך. אנו נסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה. מובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא השלמתם של שדות אלה לא נוכל לספק לך את שירותי האתר (כולם או חלקם). הנך מצהיר ומתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תזין באתר, יהיה נכון, אמיתי ומדויק, וכי הזנת המידע נעשית בשמך ועבורך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים (למעט במקרים בהם קיבלת הרשאה מפורשת לעשות כן). מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולה, בין היתר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר (כולם או חלקם), לפגוע באיכות השירות הניתן לך, למנוע את האפשרות ליצור עמך קשר במקרה הצורך, ואף להקים לך חשיפה

היכן נשמר המידע?

על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. בכל מקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה. בכל מקרה שהחברה, לפי שיקול דעתה, תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש שלך, ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת (לרבות במקרה בו תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילות צד שלישי כלשהו), וכן במקרה שתשנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר החברה את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – תהיה החברה רשאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או חברות או ארגונים אחרים הקשורים לחברה, לרבות צדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה, ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים פעולות שביצעת באתר. ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר (ובכלל זה לחברות האשראי), ככל שהדבר נדרש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, וכן לשם ניהול ובקרת מי מהנ”ל, לרבות ניהול בסיסי נתונים, שירותי תחזוקה, ניתוח אתרים, וכן לצורך מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה, בקשר עם מי מהנ”ל. בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת שלך למסירת המידע. מובהר כי המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, פשיטת רגל או מכירת הנכסים שלנו.

"עוגיות" Cookies וכלים אחרים

השימוש במידע שנמסר על ידך ו/או נאסף אודותיך במהלך השימוש באתר, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש ובהתאם להוראות הדין, וזאת, בין היתר, למטרות המפורטות להלן: כדי לזהות אותך ולחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך בכניסות חוזרות שלך לאזורים בהם נדרשת הזנת פרטים. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית. כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה עדכונים, ניוזלטרים וכד’, בקשר עם החברה, שירותיה, לרבות משלוח הודעות כאמור על ידי צדדים שלישיים, עמם יש לחברה שיתופי פעולה. כדי לפנות אלייך ו/או לשלוח אלייך מדי פעם דיוור ישיר, מידע שיווקי, מידע פרסומי וכל דיוור אחר, לרבות בקשר עם שירותי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתופי פעולה, ו/או שירותים אחרים, והכל דרך מערכת ההתראות של האתר, ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או מדיה אחרות. כדי לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר, על מנת לנהל, לתמוך, לסייע, לתת שירות ולפתור בעיות טכניות ואחרות, הקשורות לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה, וכן לטובת תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. כדי לאמת את המידע שסיפקת לנו בעת הרישום לאתר ו/או במסגרת שימושך בו (לרבות באמצעות הפנייתו לנותני שירותים חיצוניים, וזאת במטרה להתגונן מפני מעשי מרמה), כדי לאכוף את תנאי השימוש, על מנת למלא אחר דרישות כל דין, וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן. כדי ליצור עמך קשר, לצורך מתן שירות, ניהול האתר, ניהול מכירות, שיווק ולצרכים תפעוליים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות פרטיות זו. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות לקבל את השרות הנגיש ביותר. במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.

עדכון אחרון 26/07/2022

שלב 1: פרטים 50%

טופס הזמנה

יש למלא את הפרטים מטה:

מיד לאחר מילוי הטופס תועבר לדף מאובטח בהצפנת SSL 2048bit בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.
שלב 1: פרטים 50%

טופס מילוי פרטים

יש למלא את הפרטים מטה:

שלב 1: פרטים 50%

טופס הזמנה

יש למלא את הפרטים מטה:

מיד לאחר מילוי הטופס תועבר לדף מאובטח בהצפנת SSL 2048bit בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.